– เวอชั่น TYRHOS_setup_v74-640203
*** ส่งเข้ากลุ่มให้แล้ว ***
– ปรับปรุงเพิ่มพิมพ์สรุปรายการ (สติกเกอร์ยาผู้ป่วยใน)
– แยกปุ่มพิมพ์ใบสรุปค่าบริการรักษาพยาบาล ย้ายหอผู้ป่วย / ผู้ป่วยจำหน่าย
– เวอชั่น TYRHOS_setup_v73-640111
*** TYRHOS_setup_v73-640111 (38 downloads ) ***
– ปรับปรุงระบบย้ายหอผู้ป่วยใน และคิดค่าใช้จ่ายแยก ตามสิทธิ สามารถกำหนดสิทธิมากกว่า 1 สิทธิได้
– ปรับสีแยก หากมีประวัติการย้ายหอผู้ป่วยใน
– ปรับปรุงรายงานสรุปค่าใช้จ่ายแยกหอผู้ป่วยใน กรณีย้ายหอผู้ป่วยใน

– เวอชั่น TYRHOS_Full_setup_640111
*** Contact Admin ***

– TYRHOS INFORMATION SYSTEM
– คู่มือ   http://tyrhos.youant.net/

Loading